E 記念

基督的救贖(二)

E062
  • 曲:李裕後
  • 詞:李裕後
人群叫囂,無情譏諷,全人罪性滿心甚冷酷;門徒四走,情誼不復,神慈愛子這天施救贖。主愛天高,恩盈大地,雖苦痛仍向罪人祝福。悠悠我心如隨恩主,同行這天國艱苦救贖路。